Examinations are postponed until further notice due to Covid-19 restrictions

Do egzaminu może przystąpić każdy, kto chce rozwijać swoje umiejętności językowe potrzebne w wybranym zawodzie.
Nie ma żadnych limitów tego typu. Każdy, kto jest zainteresowany rozwijaniem umiejętności językowych w zakresie danego obszaru zawodowego, może przystąpić do wybranego egzaminu.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat przejdź do zakładki Informacje o egzaminie.
Osoby, które uzyskają przynajmniej 50% punktów możliwych do zdobycia, otrzymają certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu (Certificate of Examination). W tabeli poniżej przedstawiono skalę ocen i punktację:

Ocena

Punktacja

Distinction

85–100

Merit

70–84

Pass

50–69

Narrow Fail

40–49

Fail

0–39

 

Egzaminy VEC są przeprowadzane wyłącznie w autoryzowanych centrach egzaminacyjnych (CVEE). Informacje o centrach egzaminacyjnych: vec@egis.com.pl