Examinations are postponed until further notice due to Covid-19 restrictions

Egzaminy VEC są przeprowadzane cztery razy w roku: w styczniu, marcu, czerwcu i październiku. Egzaminy te (szczególnie w wersji online) mogą również odbyć się w innym terminie po spełnieniu określonych wymagań.

Terminy egzaminów można znaleźć na portalu INTERVENG.

Każdy egzamin trwa 60 minut i składa się z 5 części:

 

CZĘŚĆ 1 – LISTENING (Rozumienie ze słuchu)

Celem sekcji ‘Listening’ jest sprawdzenie umiejętności rozumienia krótkich dialogów na tematy związane z danym zawodem. Do każdego dialogu podano trzy zdania, a zadaniem kandydata jest wybranie tego, które jest prawdziwe w odniesieniu do usłyszanej wypowiedzi.

 

CZĘŚĆ 2 – KNOWLEDGE OF LINGUISTIC MEANS (Znajomość środków językowych)

Sekcja ‘Knowledge of Linguistic Means’ ma ocenić, czy kandydat zna słownictwo związane z danym zawodem.

 

CZĘŚĆ 3 – KNOWLEDGE OF LANGUAGE FUNCTIONS (Znajomość funkcji językowych)

W sekcji ‘Knowledge of Language Functions’ oceniana jest znajomość funkcji językowych wymaganych do komunikowania się w mowie w sytuacjach związanych z danym obszarem zawodowym.

 

CZĘŚĆ 4 – READING (Rozumienie tekstu pisanego)

Sekcja ‘Reading’, składająca się z trzech krótkich tekstów tematycznie związanych z danym obszarem zawodowym, ma ocenić umiejętność radzenia sobie z tekstami pisanymi, typowymi dla danej profesji.

 

CZĘŚĆ 5 – WRITING AWARENESS (Znajomość zasad konstruowania wypowiedzi pisemnej)

W sekcji ‘Writing Awareness’ kandydaci oceniani są pod względem: umiejętności rozpoznawania rodzajów tekstów związanych z danym środowiskiem zawodowym, wiedzy dotyczącej struktury takich tekstów, a także zrozumienia ich treści, logiki i mechanizmów spójności. Kandydaci powinni zapoznać się z różnymi rodzajami tekstów, jakie napotkają lub będą musieli pisać w pracy.

 

Jeśli chcesz zobaczyć przykładowy arkusz egzaminacyjny, pobierz następujący zip:
Przykładowy test ZIP

 

Jeśli chcesz pobrać wersję demo egzaminów Vocational English, pobierz następujący zip:
Egzaminy Vocational English DEMO

 

Jeśli chcesz zobaczyć ogólny opis testu egzaminacyjnego, pobierz następujący pdf:
Ogólny opis testu egzaminacyjnego PDF