Examinations are postponed until further notice due to Covid-19 restrictions

 

Polityka prywatności

 

NASZA POLITYKA PRYWATNOŚCI

W Wydawnictwie Express Publishing bardzo poważnie traktujemy wszystkie powierzone nam dane osobowe. Dlatego opracowaliśmy i wdrożyliśmy jasne i spójne procedury, które pozwalają nam chronić oraz zabezpieczać dotyczące Państwa informacje. Wszystkie dane, które Państwo nam udostępniają traktowane są jako poufne. Używamy wszelkich metod, zarówno technicznych, jak i logistycznych, aby skutecznie je chronić.

Niniejsza „Polityka prywatności” ma pomóc Państwu zrozumieć, jak Państwa dane są gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane, a także poinformować o przysługujących Państwu prawach w zakresie ochrony danych osobowych.

Prosimy, aby poświęcili Państwo nieco czasu i zapoznali się z naszymi procedurami przetwarzania i ochrony danych osobowych. Zachęcamy również do kontaktu z nami w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tej kwestii.

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, iż niniejsza „Polityka prywatności” ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji zarządzanych przez Wydawnictwo Express Publishing i firmy współpracujące, które umieszczają na swoich stronach internetowych link do tejże „Polityki prywatności”.

 

OSOBY W WIEKU PONIŻEJ 16 LAT

Ze szczególną troską podchodzimy do ochrony danych osobowych dzieci. Jeżeli więc masz mniej niż 16 lat, prosimy o zapoznanie się z niniejszym paragrafem w obecności rodziców lub opiekunów. Prosimy też o zwrócenie uwagi na fakt, że osoby poniżej 16 roku życia NIE MOGĄ udostępniać nam żadnych swoich danych osobowych bez wyraźnej zgody rodziców, opiekunów lub nauczyciela. W związku z tym możemy używać wszelkich dostępnych środków technicznych, aby upewnić się, że dane osobowe osób poniżej 16 roku życia są nam udostępniane w sposób przejrzysty i zgodny z prawem.

 

 

KTO ZARZĄDZA PAŃSTWA DANYMI?

Wydawnictwo Express Publishing Ltd. jest firmą zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod numerem 3493880 i posiada liczne przedstawicielstwa i oddziały na całym świecie. Zajmuje się dostarczaniem szerokiej oferty usług, w tym publikacją innowacyjnych pomocy naukowych, obsługą interaktywnej platformy cyfrowej oraz wydawaniem Certyfikatów z Branżowego Języka Angielskiego (Certification for Vocational English). Wszystkie operacje związane z przetwarzaniem Państwa danych są przeprowadzane w naszym oddziale w Atenach (Grecja), zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub sposobu, w jaki zajmujemy się Państwa danymi, albo też chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat swoich praw, o których mowa poniżej, prosimy o kontakt pod następującym adresem:

 

Express Publishing

Data Protection

3-5 Mac Millan Street, 111 44

Athens, Greece

 

lub o kontakt mailowy: dataprotection@expresspublishing.co.uk

 

Na terenie Polski podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest nasz wyłączny przedstawiciel:

 

Egis Sp. z o.o.

ul. Pilotów 71

31-462 Kraków

 

W razie jakichkolwiek pytań orosimy o kontakt pod adresem mailowym: egis@egis.com.pl

 

JAKIE INFORMACJE NA PAŃSTWA TEMAT MOŻEMY GROMADZIĆ?

W zależności od sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszych usług, oraz od poziomu, na którym następuje interakcja między naszą firmą a Klientem, możemy gromadzić dowolne lub wszystkie z następujących danych:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu;
 • ustawienia konta, takie jak adres e-mail, hasło i data założenia konta na naszej stronie;
 • dane osobowe, takie jak data urodzenia i płeć;
 • informacje umożliwiające weryfikację tożsamości, takie jak numer dowodu osobistego lub paszportu;
 • dane szkoły językowej, w tym dane kontaktowe, historię zamówień oraz ich realizacji, w przypadku gdy szkoła korzysta z naszych produktów;
 • dane na temat roli Klienta w systemie edukacji, na przykład czy jest nauczycielem, czy uczniem;
 • historię przeglądania naszej strony internetowej i korzystania z naszych usług, co ma na celu udoskonalanie naszych usług oraz sposobu wyświetlania naszej strony.

 

Szczególne kategorie danych osobowych

Szczególne kategorie danych osobowych to takie, które zawierają informacje medyczne na temat stanu zdrowia, rasy, pochodzenia, poglądów politycznych, zapatrywań filozoficznych, wyznawanej religii, członkostwa w związkach zawodowych, a także orientacji seksualnej danej osoby.

Wydawnictwo Express Publishing nigdy nie będzie prosiło o takie dane, poszukiwało ich, ani ich przyjmowało.

 

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY OD PAŃSTWA INFORMACJE?

W większości przypadków informacje będą nam przekazywane przez Państwa bezpośrednio po tym, gdy wyjaśnimy, jakie dane i w jakim celu są nam potrzebne. Dzieje się to w chwili, gdy rejestrują się Państwo na naszej stronie internetowej lub z niej korzystają, zamawiają nasze produkty i usługi albo kontaktują się z nami, aby zadać jakieś pytanie, prosić o wyjaśnienie itd. Prosimy zwrócić uwagę na to, że wszystkie uzyskiwane przez nas od Państwa informacje są niezbędne, abyśmy mogli dostarczać Państwu nasze usługi. Jeżeli zaś nie wyrażają Państwo zgody na udostępnienie nam swoich danych osobowych, może to uniemożliwić nam dostarczanie Państwu naszych produktów i usług.

Możemy jednak zbierać dane dotyczące Państwa od osób trzecich. Na przykład, jeżeli ktoś rejestruje się na naszej stronie internetowej przez prywatną szkołę językową albo autoryzowane centrum egzaminacyjne, upoważnia te podmioty do udostępnienia nam swoich danych osobowych. Podobnie dzieje się w przypadku, gdy ktoś rejestruje się na naszej stronie, łącząc swoje konto z portalem mediów społecznościowych (takich jak na przykład Twitter czy Facebook). Upoważnia wtedy osobę trzecią (dostawcę usług portali społecznościowych) do udostępnienia nam swoich danych.

Jeżeli są Państwo nauczycielami, studentami czy uczniami, możemy pozyskiwać Państwa dane z Państwa placówki, od organizatora kursu lub pracodawcy, gdy te osoby zarejestrują się na naszej stronie internetowej w celu uzyskania naszych produktów lub/i usług. Jeśli udzielają nam Państwo informacji o innych osobach, takich jak krewni, znajomi lub uczniowie i studenci, muszą Państwo mieć pewność, że osoby te rozumieją, w jaki sposób będziemy korzystać z ich danych, a także muszą Państwo nas zapewnić, że otrzymali od nich wyraźną zgodę na przekazanie nam ich danych osobowych.

Informacja taka może być pozyskiwana przez osobę trzecią – dostawcę usług analitycznych dotyczących stron internetowych – działającą w naszym imieniu. Podobne informacje mogą być zbierane za pośrednictwem plików cookies podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się poniżej.

 

W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z TYCH INFORMACJI?

Będziemy korzystać z informacji dostarczonych przez Państwa w celach wymienionych poniżej na podstawie:

 • nawiązanego przez Państwa kontaktu z naszą firmą oraz świadczenia przez nas usług dla Państwa;
 • Państwa zgody (gdy o nią prosimy); lub
 • naszych uzasadnionych interesów (szczegóły poniżej).

 

Możemy korzystać z informacji dostarczonych przez Państwa w następujących celach:

 • aby umożliwić Państwu dostęp do naszej strony internetowej oraz/lub naszych usług w dogodny i optymalny sposób, spersonalizowany na podstawie dotychczasowej historii zamówień lub Państwa preferencji dotyczących naszych produktów (na podstawie Państwa zgody wyrażonej podczas rejestracji na naszej stronie internetowej oraz naszego uzasadnionego interesu, dla zapewnienia naszym Klientom optymalnego i efektywnego dostępu do naszej strony internetowej);
 • aby dostarczyć Państwu zamówione usługi albo indywidualnie, albo poprzez Państwa szkołę językową, np. udostępniając testy, wyniki egzaminów, udzielając wsparcia technicznego Klientom oraz innych powiązanych informacji, jak również udostępniając Państwa dane zewnętrznym dostawcom usług (w związku z realizacją naszej umowy z Klientem);
 • aby utrzymywać z Państwem kontakt, informując o nowościach, wydarzeniach, nowych funkcjonalnościach strony internetowej lub nowych usługach, a także nowych książkach i innych produktach, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować (albo na podstawie Państwa zgody, jeżeli o nią prosiliśmy, albo naszego uzasadnionego interesu dla udzielania Państwu informacji marketingowych, w sposób zgodny z prawem);
 • aby dzielić się dostarczonymi przez Państwa danymi z naszymi partnerami wydawniczymi oraz firmami współpracującymi w celu umożliwienia im kontaktu z Państwem i udzielenia informacji na temat produktów i usług, które mogą Państwa zainteresować (jeżeli wyrazili Państwo odpowiednią zgodę);
 • aby realizować obsługę Klienta (na podstawie umowy z Państwem) oraz odpowiadać na wszelkie pytania oraz ewentualne skargi dotyczące naszej strony internetowej oraz naszych usług (zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami, w celu dostarczania naszym Klientom właściwych produktów i usług);
 • aby przeprowadzać zintegrowane, anonimowe badania na temat tego, jak wykorzystywana jest nasza strona internetowa, w celu rozwijania i ulepszania naszych produktów i usług, stosowania rozwiązań przyjaznych dla użytkownika oraz udoskonalania naszych systemów informatycznych (zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami, chcąc dostarczać użytkownikom naszej strony internetowej właściwe produkty i usługi);
 • aby chronić się i zabezpieczać przed nielegalnymi, nieuprawnionymi działaniami, zgodnie z naszą polityką i procedurami, oraz dochodzić naszych praw (zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami, w celu prowadzenia bezpiecznej i legalnej działalności gospodarczej lub też w przypadku, gdy jesteśmy zobligowani przez prawo do podjęcia działań);
 • aby analizować Państwa dane i tworzyć na ich podstawie profil Państwa zainteresowań i preferencji, a następnie przekazywać Państwu istotne informacje. Chcąc poprawić naszą efektywność, możemy też korzystać z dodatkowych informacji na Państwa temat, jeżeli są one dostępne w zewnętrznych bazach danych (zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami, w celu dostarczania użytkownikom naszej strony internetowej właściwych produktów i usług).

 

Co oznacza termin „uzasadnione interesy”?

Gdy w odniesieniu do korzystania z informacji na Państwa temat używamy określenia „na podstawie uzasadnionych interesów”, rozumiemy przez to nasze uzasadnione interesy w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz nasze relacje z Państwem, włącznie z uzasadnionymi interesami w następujących obszarach:

 • personalizacji, doskonalenia, modyfikacji oraz podnoszenia jakości świadczonych usług oraz/lub podnoszenia poziomu komunikacji z Klientem;
 • wykrywania bezprawnych działań, zapobiegania im oraz prowadzenia zgodnej z prawem działalności gospodarczej;
 • poprawy bezpieczeństwa oraz optymalizacji naszego systemu obsługi klienta, stron internetowych oraz usług.

Gdy korzystamy z informacji na Państwa temat, aby zabezpieczyć nasze uzasadnione interesy, zawsze bierzemy pod uwagę, jaki potencjalnie wpływ na Państwa może mieć nasze działanie. Nasze uzasadnione interesy nie przeważają automatycznie nad Państwa interesami. W związku z tym nie będziemy korzystać z Państwa danych, jeżeli uznamy, że Państwa interes jest ważniejszy, chyba że istnieją inne podstawy do wykorzystania takich danych (np. wyrażona przez Państwa zgoda lub zobowiązanie prawne). Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych, prosimy przeczytać paragraf „Prawo do informacji na temat przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych”.

 

KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJĘ NA PAŃSTWA TEMAT?

Zgodnie z opisanymi wyżej zasadami oraz na przedstawionej tam podstawie prawnej, poza wyszczególnionymi tam podmiotami możemy udostępniać Państwa dane osobom i podmiotom trzecim, z którymi współpracujemy, takim jak:

 • osoby/podmioty trzecie współpracujące z nami przy dostarczaniu naszych usług i produktów, np. gdy zapisują się Państwo na kurs lub rejestrują na egzamin, udostępnimy Państwa dane Państwa nauczycielom, szkole językowej lub autoryzowanemu centrum, które organizuje egzaminy w Państwa rejonie. Odbywa się to jednak wyłącznie w zakresie koniecznym, aby nasze usługi mogły zostać Państwu dostarczone;
 • osoby/podmioty trzecie współpracujące z nami (np. zajmujące się hostingiem, obsługujące naszą stronę internetową oraz bazy danych, analitycy stron internetowych obserwujący zachowania Klientów w sieci, dostawcy wsparcia technicznego zajmujący się obsługą egzaminów, instytucje finansowe zajmujące się przyjmowaniem opłat za Państwa zamówienia, domy mediowe, dostawcy zajmujący się bezpośrednią dystrybucją materiałów marketingowych itd.);
 • nasza grupa firm oraz jakikolwiek podmiot trzeci, jeżeli wyrażą Państwo zgodę na udostępnienie mu Państwa danych w celach marketingowych.

Prosimy zauważyć, iż wymagamy, aby wszystkie podmioty trzecie utrzymywały odpowiedni poziom zabezpieczeń w celu ochrony Państwa danych przed nieuprawnionym dostępem oraz przetwarzaniem.

UWAGA: Wydawnictwo Express Publishing nigdy nie będzie sprzedawało ani udostępniało Państwa danych podmiotom trzecim bez Państwa zgody.

 

W JAKI SPOSÓB I JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE?

Przyjęliśmy politykę „planowej prywatności”, co oznacza, iż staramy się minimalizować liczbę danych, które gromadzimy na Państwa temat. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne oraz systemowe, aby chronić Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem lub bezprawnym wykorzystaniem, takie jak:

 • zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa naszych biur, magazynów oraz innych obiektów;
 • zapewnienie fizycznego i cyfrowego bezpieczeństwa naszego sprzętu i urządzeń poprzez odpowiednią ochronę haseł oraz kodowanie;
 • stosowanie polityki ochrony danych oraz szkolenie pracowników pod tym kątem;
 • umożliwianie dostępu do danych osobowych wyłącznie tym osobom w naszej firmie, które potrzebują tych danych, aby prawidłowo wykonywać swoje obowiązki.

Dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to konieczne, aby dostarczać Państwu usługi, które Państwo zamówili lub do momentu wycofania przez Państwa zgody (Dane osobowe przechowujemy na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.) lub też tak długo, jak będzie to konieczne do prowadzenia zgodnej z prawem działalności, np. aby korzystać z naszych praw lub wywiązywać się ze zobowiązań nałożonych na nas przez prawo lub też w celach naukowych i dydaktycznych. Zgodnie z naszą polityką, staramy się jednak redukować zarówno ilość przechowywanych informacji, jak też czas ich przechowywania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe, które przechowujemy zarówno jako całość, jak też w częściach, zwykle znajdują się na serwerach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area) – EOG. W pewnych przypadkach Państwa dane mogą być przetwarzane poza EOG, np. jeżeli któryś z naszych serwerów znajduje się poza terenem Unii Europejskiej, gdzie dane osobowe mogą nie być chronione w takim samym stopniu, jak ma to miejsce w EOG. W takim przypadku podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby mieć pewność, że Państwa dane są gromadzone i przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności, między innymi z zastosowaniem wszystkich dostępnych procedur transgranicznych, takich jak European Commission's Standard Contractual Clauses lub EU-US Privacy Shield Framework.

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji na temat tych procedur, prosimy o kontakt bezpośredni z naszą firmą. Dane adresowe znajdują się na początku niniejszej „Polityki prywatności”.

 

PRAWO DO INFORMACJI NA TEMAT PRZECHOWYWANYCH PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Dla Wydawnictwa Express Publishing jest bardzo istotne, aby znali Państwo swoje prawa wynikające z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i potrafili z nich korzystać. W poniższym paragrafie znajdą Państwo informację na temat tychże praw oraz sposobu, w jaki mogą Państwo z nich korzystać w trakcie wszelkich kontaktów z Wydawnictwem Express Publishing.

 1. Prawo do informacji, jakie dane na Państwa temat są przez nas gromadzone i w jaki sposób są wykorzystywane, oraz prawo do otrzymania kopii takiej informacji bezpośrednio od Wydawnictwa Express Publishing (prawo dostępu do danych);
 2. W przypadku, gdy przechowujemy informacje na Państwa temat w formie cyfrowej, elektronicznej lub jakiejkolwiek innej poza nośnikiem papierowym, na podstawie umowy, którą Państwo z nami zawarli lub na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo prosić nas o przekazanie tych informacji innemu dostawcy usług w dogodnym formacie (prawo do przenoszenia danych);
 3. Prawo do sprostowania, korekty i/lub uzupełnienia danych osobowych (prawo do sprostowania);
 4. Prawo do wniesienia prośby o ograniczenie przez Wydawnictwo Express Publishing przetwarzania Państwa danych osobowych (prawo do ograniczenia), jak też prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę w pewnych okolicznościach (prawo do sprzeciwu);
 5. Prawo do żądania w dowolnym momencie usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że mamy prawny obowiązek ich przechowywania lub toczy się spór prawny (prawo do żądania usunięcia danych lub do bycia zapomnianym);
 6. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wszystkich przypadkach, w których taką zgodę Państwo uprzednio wyrazili. Wycofanie zgody może nastąpić, gdy skontaktują się Państwo z nami bezpośrednio, korzystając z danych kontaktowych udostępnionych w niniejszej „Polityce prywatności” (prawo do wycofania zgody);
 7. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

Mogą Państwo skorzystać z wszystkich wymienionych wyżej praw, kontaktując się z nami pod adresem podanym w „Polityce prywatności” lub postępując zgodnie z instrukcjami podczas wymiany korespondencji mailowej, zwłaszcza w zakresie otrzymywania korespondencji o charakterze marketingowym.

Prosimy zwrócić uwagę na to, iż może zaistnieć potrzeba zachowania pewnych informacji do celów analitycznych oraz archiwizacyjnych lub gdy wymaga tego od nas prawo. Możemy również wysyłać Państwu informacje powiązane z Państwa kontem użytkownika, nawet jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

 

NARUSZENIE ZASAD ZARZĄDZANIA DANYMI

W przypadku podejrzenia naruszenia zasad zarządzania danymi osobowymi, w zależności od stopnia oraz powagi takiego naruszenia, natychmiast podejmiemy odpowiednie kroki, włącznie z:

 • ograniczeniem zakresu naruszenia,
 • podjęciem odpowiednich działań w celu odzyskania wszystkich danych,
 • powiadomieniem kompetentnego organu o zaistniałym fakcie naruszenia,
 • oceną ryzyka związanego z naruszeniem,
 • oceną sposobu reakcji na naruszenie w celu ulepszania procedur.

 

DOSTĘPNOŚĆ ORAZ DOKŁADNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

Rozumiemy i szanujemy Państwa potrzebę, aby Państwa dane były precyzyjne oraz dostępne. W tym celu wdrożyliśmy odpowiednie procedury, chcąc zapewnić i utrzymać precyzję przechowywanych danych.

Aby umożliwić Państwu korzystanie z powyższych praw, zapewnimy Państwu dostęp do przechowywanych przez nas informacji na Państwa temat, a także umożliwimy sprostowanie oraz uzupełnienie tych informacji. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania informacji, podejmiemy wszelkie możliwe kroki, aby zweryfikować Państwa tożsamość, takie jak obligatoryjne użycie kombinacji nazwy użytkownika oraz hasła, wszelkie narzędzia uwierzytelniania dwuskładnikowego, jeśli tylko są możliwe do zastosowania, a także wszelkie inne dostępne środki techniczne, które będą miały zastosowanie.

 

PLIKI TYPU COOKIES

Używamy plików typu cookies, aby umożliwić Państwu korzystanie z naszej strony internetowej w pełnym zakresie. Pliki tego typu zawierają niewielkie informacje w formie tekstowej i są przechowywane na urządzeniach, których Państwo używają, aby korzystać z naszej strony internetowej. Pliki cookies umożliwiają nam monitorowanie sposobu, w jaki korzystają Państwo z oprogramowania, oraz upraszczają korzystanie z naszej strony internetowej. Na przykład, tymczasowy plik cookie może być używany, aby obserwować Państwa nawigację na naszej stronie podczas danej „sesji”. Bez takiego pliku nie byliby Państwo w stanie dodawać produktów do „koszyka z zakupami” ani też kupować książek za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Nasza strona internetowa może zawierać treści oraz linki odnoszące się do innych stron, które są obsługiwane przez osoby trzecie, używające plików cookies. Nie kontrolujemy stron internetowych należących do osób trzecich, ani też stosowanych tam plików cookies, a niniejsza „Polityka prywatności” nie ma do nich zastosowania. Prosimy o zapoznanie się z warunkami korzystania z takich stron oraz obowiązującą tam „Polityką prywatności”, aby mogli Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób dana strona zbiera informacje na Państwa temat oraz czy i w jakim celu stosuje pliki cookies.

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się ze szczegółami naszej polityki dotyczącej plików cookies, prosimy przeczytać odpowiednią sekcję na naszej stronie internetowej, do której dostęp znajduje się tutaj.

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Nasza polityka prywatności może od czasu do czasu ulegać zmianom. Każda taka zmiana zostanie uwzględniona na naszej stronie internetowej, więc zachęcamy Państwa do częstego odwiedzania tej sekcji.

W niektórych przypadkach możemy Państwa powiadomić pocztą elektroniczną o istotnych zmianach naszej polityki prywatności.

 

Niniejsza wersja „Polityki prywatności” została zaktualizowana w lipcu 2019 roku.